رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از مجموعه مدیریت شهری خواست تا اجرای قانون هوای پاک را در اولویت کاری خود قرار دهند.