همگام با رشد فردی و اجتماعی زنان شاغل، تربیت فرزندان خانواده نیز باید به گونه‌ای باشد که بچه‌ها بالنده و کارآمد وارد جامعه شوند.