پیشنهاد می‌شود یک نفر از اعضای خانواده با رعایت نکات بهداشتی با یک بار مراجعه به میادین در طول هفته،از این مراکز خریداری کنند.