مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از آغاز به کار گشت های ویژه جمع آوری و انتقال پسماندها خبر داد.