جعل مدارک تحصیلی یکی از کارهای رایج در جامعه است که به دلایل گوناگون مانند افزایش رتبه و حقوق کارمندان و یا دلایل متعدد دیگر توسط جاعلان بدون نظر گرفتن مجازات این جرم انجام می‌شود.