ثبت نام دانش‌آموزان اتباع خارجی مطابق شیوه‌نامه مصوب کمیسیون ساماندهی دانش آموزان اتباع خارجی وزارت کشور انجام می شود.