برای آن که کودکی خلاق باشد باید اجازه بدهیم تا ایده هایش حتی اگر از نظر ما مورد توجه نباشد مطرح و اجرا شود و این‌مهم ابتدا در خانواده شکل می‌گیرید.