همزمان با برگزاری نمایشگاه  تهران ۱۴۰۱، شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران اقدامات، دستاوردها و توانمندی های اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار به نمایش گذاشته خواهد شد.