فروش مال غیر از جمله موضوعاتی است که پرونده‌های متعددی را به خود اختصاص داده است.