شهردار منطقه ۷ تهران، از احداث بوستان در راستای تحقق پروژه های کوچک مقیاس در یکی از محلات فاقد بوستان سطح این منطقه خبر داد.