4/1 درصد از سطح منطقه یک دارای بافت فرسوده است که علاوه بر فرسودگی کالبدی از فرسودگی اجتماعی ، اقتصادی هم رنج می برند.