قرار«صبح خدمت» در منطقه ۱۴ برای شناسایی ظرفیت ها و تسریع در رفع نیازهای محلات، این هفته به محله شاهد اختصاص داشت.