اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، اما آیا علاوه بر رضایت دختر،  در تمام موارد اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای نفوذ عقد ضرورت دارد؟