عثه مقام معظم رهبری برای نخستین بار براساس نیاز استان‌ها از میان متقاضیان بومی واجد شرایط نیرو جذب می‌کند.