طرح سامان‌دهی و احیاء باغ مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران همزمان با هفته منابع طبیعی در اسفند 1400 آغاز شد.