افراد در فضای مجازی اقدام به فحاشی کردن در قالب نظرات زیر پست افراد می‌کنند که از نظر قانونی فحاشی کردن در کامنت‌ها جرم به حساب می‌آید.