چنانچه متهم فرار کند، قانونگذار برای تأمین و حفظ حقوق بزه‌دیده و جامعه، اقدام به رسیدگی غیابی می‌کند.