یازدهمین ایستگاه خط ۷ متروی تهران با حضور مدیران شهری افتتاح شد.