یکی از دستاورد‌های مترو تهران در سال ۹۸ کاهش سرفاصله حرکت قطار‌ها به ۳.۵ دقیقه بوده است.