شهردار منطقه 11 تهران از شناسایی، ارائه آموزش های مهارتی و توانمند سازی بیش از 15 دختر نوجوان که پیش از این به عنوان کودک کار فعالیت داشتند، خبر داد .