رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از شناسایی و پلمب 55 مرکز متخلف توزیع تجهیزات بهداشتی و دارویی خبر داد.