دلاور مردان جان برکف مرزبانی نیروی انتظامی در چند عملیات جداگانه در شرق کشور توانستند دو باند بزرگ قاچاق سلاح، مهمات و مواد مخدر را منهدم و چندین قبضه سلاح و تعداد قابل توجهی مهمات را کشف کنند.