این دلبستگی پدر دختری، باعث می‌شود که دختران پیش فرض‌هایی در باره تطابق و سازگاری نقش، با انتظارات اجتماعی از زنانگی را در خود پرورش دهند.