اگر عمل پیوند قرنیه به درستی انجام شود بیش از ۹۸ درصد موفقیت آمیز خواهد بود.