قرارگاه جهادی « شهید صالحی» با انتصاب اعضای این قرارگاه از سوی مدیرکل کمیته امداد و مسئول بسیج سازندگی استان تهران،فعالیت خود را آغاز کرد.