بر اساس قانون سازنده تعهدات بسیاری دارد و برای وی ضمانت اجرای متعددی در نظر گرفته شده است.