چنانچه کارفرما سفته امانی کارگر را پس از پایان قرارداد، بدون هیچ دلیل قانونی به اجرا بگذارد این عمل کارفرما مصداق بارز جرم خیانت‌ در امانت است.