بخشنامه تنقیحی موضوع اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی پس از جلسات متعدد و کارشناسی نهایی و جایگزین ۱۸ بخشنامه قبلی شد.