مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گفت: از ابتدای مهر بالغ بر یک میلیون نفر از اقشار روستایی و عشایر، فاقد هر نوع بیمه اجتماعی تحت پوشش قرار می‌گیرند.