فروشنده جوان، برنج درجه چندم را با آرم و عنوان برنج درجه یک هاشمی با قیمت برنج ایرانی به مشتری ارائه می کند و با کمال خونسردی و با خنده کارش را توجیه هم می کند و می گوید: ( مگه پژو آردی واقعا پژوآردی ...