سطل‌های ویژه جمع‌آوری فیلتر سیگار را به زودی در سراسر خیابان ولیعصر (عج) نصب می شود تا به تدریج این طرح در بخش های دیگر شهر هم اجرایی شود.