بر اساس معاونت عملیات فاتب ، آمار دختران وزنان فراری هر ساله افزایش می‌یابد، که بیشتر دختران در سنین 18- 14 سال هستند.