شورای شهر تهران مصوبه‌ای درباره حمایت از آثار فرهنگی و هنری دارد که باید جدی‌تر اجرای آن پیگیری شود.