«کودک آزاری» یکی از آسیب‌های اجتماعی است که به دلیل پیامدهای ناگوار و همواره مورد توجه قرار گرفته است.