مدیرکل کمیته امداد استان تهران،گفت: تاکنون بالغ بر 10 میلیارد تومان زکات فطریه و کفارات در سطح استان جمع آوری شده است.