برنامه ‌ریزی بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در دو محور کلی توسعه بوستان‌ها و فضای سبز درون‌ شهری و توسعه کمربند سبز پیرامون شهر تهران متمرکز است.