شاخص‌های ارزیابی جشنواره، «رعایت ترتیب»، «صوت و لحن»، «صحت قرائت و فصاحت» و «آراستگی ظاهری» است.