هر فردی تا به سن قانونی نرسیده باشد نمی‌تواند در اعمال مالی خود دخالت داشته باشد، بر همین اساس ولی وی می‌تواند فعالیت هایی را که مربوط به اموال فرزند است، بر عهده بگیرد.