مناسب‌ترین شیوه تربیتی برای کودکان و نوجوانان دختر این است که آنها را فردی محکم، استوار، با عفاف و با دانش بزرگ کنیم تا در آینده همسری موفق و مادری استوار باشند.