شهردار منطقه یک تهران با حضور در خانه فاطمه درمنی عراقی، دختر معلول و نویسنده ساکن این منطقه، کتاب چاپ شده وی را مشتمل بر سه داستان کوتاه با عنوان "پوتین صلح" به وی تقدیم کرد.