رفتار‌های منفی همیشه باعث خراب شدن ارتباط ها می‌شوند که آگاهی از آن‌ها می‌تواند باعث جلوگیری از این اتفاق شود.