یک روانشناس ومشاورخانواده درباره والدینی که کودکان خودرامی ترسانندو آسیب‌های ناشی از ترساندن کودکان توضیحاتی داد.