عضو كميته بيمه سلامت با اشاره به اينكه دندانپزشك مي تواند در تشخيص زودهنگام ديابت كمك كند، گفت: خشكي و تغيير بوي دهان يكي از نشانه هاي بيماري ديابت است.