عملیات نگهداشت شهر در معابر و محله های ناحیه ۱ منطقه ۱۴تهران  در حال اجراست.