بی  شک تا به امروز کار کردن با شخصی سلطه گر برایتان پیش آمده است، آن‌ها کار‌ها را به سرانجام می‌رسانند، اما در مسیر این کار پا روی اطرافیانشان خواهند گذاشت.