یک ویروس شناس به بررسی ارتباط بین تعداد ویروسی که وارد بدن می‌شود با شدت بیماری کرونا پرداخت.