عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری باید توجه ویژه‌ای به پایانه‌ها داشته باشد.