مجوزهای مربوط به بغل‌نویسی خودروها تا پایان اردیبهشت ماه به صورت خودکار تمدید شده است.