متخصصان تغذیه بر این باورند که عادات غذایی اشتباه در وعده صبحانه می‌توانند به بروز چاقی شکمی منجر شوند.