ظرفیت تشخیصی شبکه آزمایشگاهی ویروس کرونا انستیتو پاستور ایران به بیش از 6 هزار آزمایش در روز افزایش یافته است.